Algemene Voorwaarden UniQue

ALGEMENE VOORWAARDEN Masters Solution Secondment B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 1. Bedenktijd
  De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn   
  herroepingsrecht;
 2. 2. Consument:
  De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf  
     en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie:
      Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten   
      en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is  
     gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager:
  Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die   
      aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
      raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie    
      mogelijk maakt.
 6. 6. Herroepingsrecht:
  De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van  
  de overeenkomst op afstand;
 7. 7. Ondernemer
  De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan   
  consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand:
  Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer     
     georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
     tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt   
    van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

 1. Techniek voor communicatie op afstand:
  Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,   
     zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
     samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer:
                  Masters Solution Secondment B.V.
                  Arnesteinweg 37
                  4338 PD MIDDELBURG

                 Email: info@uniquefls.nl
                 Kvk: 20170969
                 BTW-nummer: NL82.25.20.448.B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
  product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde
  lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
      tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
      bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

    geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
  aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
      mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn
     deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
     diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de
     ondernemer niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat
  de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
  verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand  

    op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
    voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
  bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van
  de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding
     niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
     ontbinden.
 2. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of   
  de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
  feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de  
     overeenkomst op afstand.
     Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek  goede gronden heeft om de   
    overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of   
    aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te  
    verbinden.
 3. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
  informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
  een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
     gegevensdrager, meesturen:
 4. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de                  
  consument met klachten terecht kan;
  B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
       inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 5. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij   
  de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór
  de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de

    overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen.
    Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
    consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de  
    ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product
  en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of
  gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product
     wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij
     het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk    
     ,in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform
     de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten  

    hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag  
    zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of   
    herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor  

    zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt
    slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor   
    het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig  
  specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
  markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de
      consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van

    de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
    prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
  waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt   
  en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen  
     aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
    vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke   
  regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft
  en:
 4. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  ALGEMENE VOORWAARDEN Masters Solution Secondment B.V.
 5. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met
  ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief   
  btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan

   de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
   eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
   totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
   overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
   voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets
  af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het  

    in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij
    de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
  kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
  voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met
  bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere
      leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
      indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
      ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
      geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
     overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele   
     schadevergoeding.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag
  dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30
  dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de
  ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
  Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
     gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen
      kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een    
      eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
  ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
    aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,
     tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan
  en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
      overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
      maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en
  die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
      opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels
      en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
  klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame
  tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer,
  nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
  dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht
  een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
     binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en
     een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
     verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een
  geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze

    algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
    toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.